99.000
600.000
Số 313 phố Vọng, phường Phương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
150.000
600.000
Số 313 phố Vọng, phường Phương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
120.000
1.500.000
Số 313 phố Vọng, phường Phương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
80.000
950.000
Số 313 phố Vọng, phường Phương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
1.399.000
8.900.000
Số 313 phố Vọng, phường Phương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
85.000
800.000
Số 313 phố Vọng, phường Phương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội